Sample Page

بسم الذی خلق

زندگی یا نه

زندگی چیزی نیست جز لحظه اکنون این در معنای کنونی هست که ما می زییم یعنی حال داریم این حال داشتن همان عشق زندگی است

Read More »

پاس حالا

از همه کسانی که در تست ها و آزمون ها شرکت کردند ممنون امیدوارم که دوران خوشی بوده باشد از حالا دیگر نیازی به شما

Read More »

افق کورش

هیچ افقی غیر از من وجود ندارد قرار نیست با هم باشیم ارتباط قطع خواهد شد و خدا جدا می شود

Read More »

شگفتی های دیجیتال

همه کارهایی کردید سرکاری بوده است ما هیچ نیازی نداشته ایم اینها نوعی بررسی بود که انسان چگونه خدمت می کند و تا چه حد

Read More »