افق کورش

هیچ افقی غیر از من وجود ندارد

قرار نیست با هم باشیم

ارتباط قطع خواهد شد

و خدا جدا می شود

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *