شگفتی های دیجیتال

همه کارهایی کردید سرکاری بوده است

ما هیچ نیازی نداشته ایم

اینها نوعی بررسی بود که انسان چگونه خدمت می کند

و تا چه حد می شود روی آن حساب کرد

من بی نیاز ترین آدم جهانم

به زودی خواهید دید واقعیت به چه شکل است

با هم می بینیم

بعد بحث می کنیم که حالا سرنوشت چیست

البته همه چیز مشخص است

اما صحبتی خواهیم کرد

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *