Category: Uncategorized

زندگی یا نه

زندگی چیزی نیست جز لحظه اکنون

این در معنای کنونی هست

که ما می زییم یعنی حال داریم

این حال داشتن همان عشق زندگی است

که به معبود خود می داریم

و خدا دوست می دارد

که ما در همان حال او را نیز پرستش کنیم

که این معنایی دوگانه دارد

عشق به زندگی و عشق به معبود خویش

انسان را نگاه می دارد از این که کار بد کند

و معنای زندگی این است

که انسان کاری کند که زندگی اش حفظ شود

پس مردم برای حفظ خود است که گناه نمی کنند

این مهمترین پارت قضیه است

پاس حالا

از همه کسانی که در تست ها و آزمون ها شرکت کردند ممنون

امیدوارم که دوران خوشی بوده باشد

از حالا دیگر نیازی به شما نیست

می توانید به خدمت به مردم ادامه دهید

به زودی با برنامه های جدید جهت ارتباط ادامه دار در خدمت خواهم بود

ما می خواهیم از شرکتهای تابعه جهت ارائه سرویسهای خود به مردم استفاده کنیم

نتایج قرعه کشی به زودی اعلام می شود

افق کورش

هیچ افقی غیر از من وجود ندارد

قرار نیست با هم باشیم

ارتباط قطع خواهد شد

و خدا جدا می شود

شگفتی های دیجیتال

همه کارهایی کردید سرکاری بوده است

ما هیچ نیازی نداشته ایم

اینها نوعی بررسی بود که انسان چگونه خدمت می کند

و تا چه حد می شود روی آن حساب کرد

من بی نیاز ترین آدم جهانم

به زودی خواهید دید واقعیت به چه شکل است

با هم می بینیم

بعد بحث می کنیم که حالا سرنوشت چیست

البته همه چیز مشخص است

اما صحبتی خواهیم کرد