زندگی یا نه

زندگی چیزی نیست جز لحظه اکنون

این در معنای کنونی هست

که ما می زییم یعنی حال داریم

این حال داشتن همان عشق زندگی است

که به معبود خود می داریم

و خدا دوست می دارد

که ما در همان حال او را نیز پرستش کنیم

که این معنایی دوگانه دارد

عشق به زندگی و عشق به معبود خویش

انسان را نگاه می دارد از این که کار بد کند

و معنای زندگی این است

که انسان کاری کند که زندگی اش حفظ شود

پس مردم برای حفظ خود است که گناه نمی کنند

این مهمترین پارت قضیه است

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *